Sunday, April 12, 2015

Tokoh Islami "IMAM BESAR - ABU ABDILLAH AHMAD BIN HANBAL BIN HILAL BIN ASAD ASY-SYIBAANIY - IMAM AHMAD (164H - 241H) - PART 5"

http://massandry.blogspot.com
Rujukan dan Penerangan

(1) Mujtahid yang mustaqil : Berkatanya As-Syeikh Al-Allamah Syah Waliyullah Ad-Dahlawi di dalam kitabnya yang bertajuk : “Aqdul Jayyid Fi Ahkamil Ijtihad Wat Taqlid” bahawa para mujtahid itu terbahagi kepada dua bahagian iaitu Mujtahid Mustaqil dan Mujtahid Muntasib…marilah dikenalkan dahulu apakah kriteria Mujtahid Mustaqil ini dan siapakah diantara orang-orangnya??

Kriteria seorang Mujtahid yang mustaqil adalah :
(1) Mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya dengan berasaskan kepada usul-usulnya yang tersendiri.

(2) Mampu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan atsar-atsar dengan pengetahuanya tentang hukum-hakam yang telah pun diketahui dan dijawab sebelumnya,dan mampu memilih dalil yang kuat daripada dalil-dalil yang saling bercanggah diantaranya,dan mampu juga mencari dalil yang terkuat daripada kebarangkalian hukum serta mampu pula memberikan peringatan terhadap kecacatan hukum daripada dalil-dalil tadi,yang mana kemahiran-kemahiran ini merupakan sepertiga daripada ilmu Imam Syafiey rahimahullahu taala.

(3) Mampu menerangkan segala masalah-masalah yang tidak pernah dijawab sebelumnya berdasarkan dalil-dalil tadi.

Dan diantara orang-orangnya ialah : Kesemua fuqaha’ para sahabat dan tabi’een dan kesemua para fuqaha’ mazhab empat ( Imam Hanafi,Imam Malik,Imam Syafiey dan Imam Ahmad Bin Hanbal ) begitu juga Zaid Bin Ali,Ja’far As-Sodiq,Imam At-Tsauri,Al-Auzai’ey,Al-Laits Bin Saad,At-Thobari,Imam Daud Bin Ali Az-Zahiri dan lain-lain.

Newer Post Older Post Home

Bacaan Ringan "BABAD TANAH CIREBON - PART 10"

http://massandry.blogspot.com Pupuh Ketigapuluh Tiga Kinanti, 38 bait. Pupuh ini menceritakankisah sayembara memperebutkan Putri Pangur...

Blogger Template by Blogcrowds